Oduu Tarkaanfii fi Gocha Diinummaa Wayyaanee

Home » Oduu » Tarkaanfii WBO » Oduu Tarkaanfii fi Gocha Diinummaa Wayyaanee

By admin on July 13, 2016.

Adoolessa 13, 2016

wboGootichi Humna Addaa WBO Kibba Baha Oromiyaa, Godina Baalee Keessa Sossohu Waraana Qubattuu Wayyaanee Haleeluun Injifannoo Cululuqaa Galmeesse. Loltootni Isaa WBOn Rukutamuun Kan Isa Gube Mootummaan Wayyaanee Yakka Guddaa Dhala Namaa Irratti Hin Raawwatamne Hojjeteen Naannoo WBOn Keessa Sossohu Keessatti Kan Argamu Eela Bishaaniitti Summii Naquun miseensota WBO Irraan Miidhaa Dhaqqabsiise. Yakka Suukanneessaa fi Balaaleffatamuu Qabu Wayyaaneen Dalage Kanaanis Miseensotni WBO Qaqqaaliin Shan (5) Bishaan Eelaa Summeeffame Osoo Hin Beekne Akkuma Dhuganiin Wareegaman.

Gootichi Humna Addaa WBO Kibba Baha Oromiyaa Godina Baalee keessa sossohu Waxabajjii 20 – 23,2016 Onoota Elkarree, Gooroo fi Haroo Dibbee keessatti waraana wayyaanee fi humna faxinoo dabalatee sakattaa WBOf bobbaa irra ture haxii itti hidhuudhaan rukutee loltoota diinaa 27 yeroo ajjeesu, 18 ol ammoo haalaan madeessuu, meeshaalee adda addaa fi waraana wayyaanee boji’uu Ajaji WBO Godina Kibba Baha Oromiyaa beeksiseera.

Haaluma kanaan Gootichi Humna Addaa WBO Godina Baalee Waxabajjii 20,2016 Ona Eelkarree bakka Gola Hurrii jedhamutti waraana wayyaanee WBO rukutuuf sakattaa bal’aa irra ture haxxee itti hidhee haleeluun kasaaraa guddaa irraan gahee jira. Lola galgala keessaa sa’aa 5:00 – 6:00tti geggeeffame kanaan loltootni wayyaanee 10 oggaa ajjeefaman, 8 ammoo madeeffamaniiru.
Lola kana irratti WBOn qawwee AKM 8 hidhannoo guutuu waliin akkasumas hidhannoo, rasaasotaa fi loltoota wayyaanee 4 kanneen madaa’an booji’uu Ajaji WBO Godina Kibba Baha Oromiyaa mirkaneessee jira. Loltootni wayyaanee booji’aman kunniinis:

  1. Wandafraw Taarraqany Bagaashaw, kutaa waraanaa 110ffaa, sabaan Amaara, bakki dhalootaa Bahar Daar,
  2. Barihee G/Hiwot, kutaa waraanaa 110ffaa, sabaan Tigree, bakki dhalootaa Maqalee,
  3. Hisaaq Haaji Nuur, Faxinoo wayyaanee, dhalootaan Fooq Umar, bakki jireenyaa Baalee magaalaa Dhiboo, abbaa ijoollee afurii fi
  4. Biloow Abdii Tuur, Faxinoo wayyaanee, dhalootaan Gurraa, bakki jireenyaa Haroo Dibbee ta’uu Ajaji WBO Godina Kibba Baha Oromiyaa hubachiiseera.

Gootichi Humna Addaa WBO Godina Baalee keessa sossohu tarkaanfii isaa itti fufuun Waxabajjii 21,2016 ergamtoota wayyaanee lama kanneen ummata nagaa fi sochii WBO danquuf diinaaf meeshaa ta’anii miidhaa dhaqqabsiisaa turan Ona Gooroo bakka Laga Maanaa jedhamutti gorfamuu diduun dhukaasa waan bananiif ajjeesuu gabaasee jira. Basaasotni diinaa du’an kunis Abdii Yaree Toofiq fi Mattaan Nuur Keey kan jedhaman oggaa ta’u, qawwee AKM lama (2) wayyaaneen hidhachiiste irraa hiikkatuus Ajaji WBO Godina Kibba Baha Oromiyaa ifa godhee jira.

Kana malees Humni Addaa WBO Waxabajjii 23,2016 waraana wayyaanee Ona Haroo Dibbee irraa WBO haleeluuf bobbaafame bakka Kaarra Jibrii jedhamutti haxiidhaan rukutuun 15 irraa ajjeesee, 10 ol ammoo madeessuu Ajaji WBO Godina Kibba Bahaa dabaluun beeksisee jira. Lolli kun galgala sa’aa 5:00 – 6:00tti kan adeemsifame oggaa ta’u, waraanni wayyaanee akeekni isaa duraa fashalee kasaaraan akka of duuba deebi’e gabaafameera.

Jabinni QBO fi sochiin WBO kan isa yaaddessee jiru mootummaan wayyaanee, abdii kutannaa irraa gocha yakkaa guddaa kan qaama kamiinuu balaaleffatamuu fi dura dhaabbatamuun qabsaawota Oromoo dirree falmaa irratti dadhabe Godina Baalee naannoo Qaachan bakka Gola Qararrii jedhamutti bishaan eelaa argamutti summii naquun lubbuu qabsaawotaa galaafatee jira. Haaluma kanaan Waxabajjii 24,2016 murna WBO lola irra turee eela bishaanii summiin itti naqame kana osoo hin beekin dhugan keessaa qabsaawotni Oromoo miseensotni WBO qaqqaaliin 5 battalumatti akka wareegaman Ajaji WBO Godina Kibba Bahaa beeksisee jira.

Bittootni Itophiyaa QBO bal’eessuu oggaa dadhaban qabsaawota Oromoo irratti yakka dhala namaaf hin malle kan akka summii nyaachisuun fixuu kan aadeffatan oggaa ta’u, bara mootummaa abbaa irree Dargii 1981 keessa Godina Dhiha Oromiyaa keessatti saglii WBO bobbaa irra tureef dhoksaan nyaatni summiin akka kennamuuf gochuun qabsaawota Oromoo galaafatuun kan yaadatamuu dha.

Mootummaan wayyaanee/TPLFs har’a gocha fakkaataa Dargii kaleessaa deebisuun qabsaawota Oromoo summiin galaafatus, adeemsa QBO fi sochii WBO of duuba deebisuu kan hin dandeenye ta’uu hubachuu qaba. Ummatni Oromoo keessaa fi alaas, akkasumas hawaasni addunyaa gocha dhala namaa summiin fixuu murni faashistii wayyaanee raawwate kana balaaleffachuu qaba. Qabsa’aan Ni Kufa, Qabsoon Itti Fufa! WBOnis Ni Mo’a! Goototni WBO Falmaa Irratti Kufan Bara Baraan Yaadatamu!