Mootummaan Wayyaanee Dr. Mararaa Guddinaa Madaala Seeraa Ittiin  Hidhuu Danda’u Homatuu Hin Qabu

Home » Oduu » Ibsa ABO » Mootummaan Wayyaanee Dr. Mararaa Guddinaa Madaala Seeraa Ittiin  Hidhuu Danda’u Homatuu Hin Qabu

By admin on December 2, 2016.

Mootummaan Wayyaanee Dr. Mararaa Guddinaa Madaala Seeraa Ittiin  Hidhuu Danda’u Homatuu Hin Qabu

(Ijoo Dubbii ABO)

Mootummaan wayyaanee karaa fedheenuu ta’u ummata Oromoof obsa akka hin qabne irra deddeebi’ee karaa adda addaan mul’ifataa akka turee fi jiru beekamaa dha. Mootummaa wayyaanee biratti Oromoon karaa fedheenuu socho’ee mirga isaa falmatuun akka yakkaatti fudhatama.

Warra abbaa irrummaa isaa hin keessummeessinee fi heeraa fi seera isaa waraqaa irra hin dabarre, kan lafa irratti ukkaamsaa fi mirga ummatootaa sarbu fudhatanii waliin deemuu dadhabuun daandii qabsoo itti amanan irra sossohaa jiran hafnaan, kanneenuma haala ulfaataa keessatti isa waliin hojjechuun mirga ummataaf falmuu tattaafan irratti ajjechaa dabalatee hidhaa bal’aa raawwataa akka turee fi jiru hunda jalaa dhokataa miti. Keessattuu kanneen Oromoo ta’anii fi karaa nagaan kabajamuu mirgoota namummaa fi dimokraasii ummataaf qabsaa’aniif obsa takkallee akka hin qabne miseensota hogganaa paartii Oromoo har’a hidhaa keessatti ugguree itti taphachaa jirutu ragaa dha.

Hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaa guyyaa kaleessaa mudates qaamuma Oromoof obsa dhabuu mootummaa wayyaanee tahuu kan mul’isu malee, Dr. Mararaan bal’eessaa qabaatee akka hin taane hubatamuu qaba.

Hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaa walgahii Gamtaa Awuroppaa irratti dhihaatee haala biyyattii keessa jiru gamtichaaf ibsuu isaatiin yoo ta’e malee, wanti hidhaaf isa geessisu hin jiru. Kun ammoo waan haaraa osoo hin taane, waanuma amma duras raawwachaa ture waan ta’eef, mootummaan wayyaanee karaa ittiin Dr. Mararaa Guddinaa hidhuu danda’u sababaa himatu hin qabaatu. Kana waan ta’eef, ABOn hidhaa mootummaan wayyaanee Dr. Mararaa irratti raawwate balaaleffachaa, haal-duree tokko malee akka gadhiisus gaafata.

Ummatni Oromoo kan keessaa fi alaas Dr. Mararaan akka hiikamuuf duulaa fi dirmatnaa feesisu akka godhan ABOn hubachiisaa, jaarmayootni mirga dhala namaaf falman hundis Dr.Mararaan akka gadi dhiifamuuf mootummaa wayyaanee irratti dhiibbaa akka godhan gaafata.